Reference

"Texty, které jsou předmětem naší spolupráce, lze zcela jistě zařadit mezi texty vysoce odborné s velmi specifickou terminologií z oblasti letectví. V naprosté většině se jedná o texty přepisů nebo materiály, které se k předpisům vztahují. Terminologie uvedených textů je velmi často provázána s mnoha dalšími předpisy a jinými dokumenty, které je při překladu naprosto žádoucí respektovat."

"Z hlediska celkové jazykové úrovně, z pohledu věcné přesnosti i gramatické správnosti jsme s kvalitou odevzdaných překladů velice spokojeni. Velmi pozitivně hodnotíme překlady jak z českého do anglického jazyka, tak překlady v opačném směru."

"Velice se vážíme flexibility a operativnosti, se kterou jste schopni zpracovávat předmětnou problematiku se zachováním nezbytné úrovně kvality, a také zpětné vazby, kdy jste schopni i v průběhu projektu na základě konzultace nebo korespondence přizpůsobit použitou terminologii již zažité praxi a využít ji k dalším překladům."

"V neposlední řadě si rovněž ceníme rychlosti přípravy překladu dle předem dohodnutých pravidel a dodržování smluvních termínů."

Ing. Viktor Nath
Odbor standardizace a regulace
Sekce letových standardů
Úřad pro civilní letectví


Přečtěte si celý dopis
autorité de l'aviation civile